بستگي به اين دارد كه شما به چه روشي نياز داريد. اين ممكن است از حداقل يك ساعت (سفيد كردن ) تا 1الي2هفته براي ونير پرسلني وروكش به طول بينجامد . هر مورد متفاوت است وبراي تخمين زمان موردنياز احتياج به يك ارزيابي كامل وجود دارد .

Back to Top

Template Design:Dima Group