صادقانه بايد گفت كه بيمار بايد دندانپزشكي را انتخاب كند كه به خوبي در انجام اين درمان تجربه داشته باشد. براي لبخند ودرمان ايمپلنت هاي دنداني بسيار مهم است كه دندانپزشك با تجربه اي را انتخاب كنيد تا نتايج حاصله به اندازه اي كه مي توانند خوب شوند. از دندانپزشك خود عكسهاي بيمارانش را بخواهيد تا شما را دراين راه كمك كند .

 

Back to Top

Template Design:Dima Group