بعضي دندانپزشكان ونير ها را مستقيماً روي دندانهاي بيمار قرار مي دهند وبدون اينكه تراشي برروي دندانها انجام داده باشند. اين ونيرها اساساً روي سطح دندان قرار داده مي شوند ونماي حجيمي به دندانها مي دهند. اين مشكل را مي توان با تشخيص ودرمان مناسب حذف كرد كه مشخص مي كند دقيقاً چه مقداراز سطح دندان بايد برداشته شودتا يك نتيجه نهائي مناسب حاصل شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group