با گذشت زمان استخوان فك مي تواند تحليل يابد يا مقداري جمع شود. بعد از مدتي اين تحليل منجر به كمتر شدن تطابق دست دندانها كه باعث لقي آنها مي شود مي گردد . ميتوان آنها راآستر كرد (يك لايه جديد در سطح داخلي آنها اضافه كرد )
كه باعث مي شود آنها مجدداً تنگتر شوند . گاهي اوقات نياز به يك دست دندان جديد وجود دارد.استفاده از ايمپلنتهاي دنداني ممكن است در ايجاد يك دست دندان با ثبات ارزشمند باشند.

Back to Top

Template Design:Dima Group