هيچ مدرك مستندي مبني براينكه اين پركردگي ها خطر ناكند وجود ندارد. وقتي آنها دچار ريختگي مي شوند بايد جايگزين شوندو وقتي قرار است تعويض شوند شما مي توانيد نوع ماده ترميمي كه مي خواهيد داشته باشيد را انتخاب كنيد .

Back to Top

Template Design:Dima Group