ايمپلنتهاي دنداني پيچ هاي كوچك طراحي شده جهت جايگزيني ريشه يك دندان هستند وخصوصيات فيزيكي وعمل جويدن را دربيماراني كه تعدادي يا تمامي دندانهاي خود را ازدست داده اند بازسازي مي كنند. ايمپلنتها را مي توان هم در فك بالا وهم در فك پائين جهت ساپورت قطعات پروتزي نظير دندانهاي مصنوعي بكار برد .با جوش خوردن آنهادرفك مي توانند رستوريشن هايي پديد آورند كه از جايگزيني يك دندان منفرد تا فريم دندانهاي كل فك يا دست دندانهايي متكي بر ايمپلنت (اوردنچر) را شامل مي شوند. جنس ايمپلنت ها ازتيتانيوم است كه هم قوي بوده وهم سازگاري بيولوژيكي دارد.

Back to Top

Template Design:Dima Group