بيماراني كه مشكلات پزشكي دارند به گونه اي كه ممكن است با روند ترميم استخوانها يا بافتهاي نرمشان تداخل ايجاد كند. (بيماريهاي بافت همبند ،بيماراني كه تحت استروئيد تراپي قرار دارند ،عفونتهاي استخواني ،بيماران سيگاري ) دراين بيماران بايد دندانپزشكتان منافع وريسك درمان ايمپلنت را دقيقاًمورد ارزيابي قرار دهد .

Back to Top

Template Design:Dima Group